پذیرفته شدگان المپیادهای علمی دبیرستان دخترانه مهرامید در سال 98-99 با کسب 30 رتبه علمی

کسب 30 رتبه علمی و درخشش مجدد ستارگان دبیرتان مهرامید در المپیادهای علمی در رشته های ادبیات و ریاضی و علوم تجربی


تاریخ انتشار: 1399/08/15


شکیبا باشید...